مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رضا
نام خانوادگی:ابروش
پست الکترونیک:abraveshreza@gmail.com
نخصص ها:مدیریت ، ارتباطات ، سایر