تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
معارف اسلامی و مدیریت 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
15.95 
فوق لیسانس 
 
مدیریت تحول 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
17.27 
دکترا 
 
مدیریت گرایش رفتاری 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
0.00 
خارج