بررسی تطبیقی مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش در سازمانها
56 بازدید
محل نشر: مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره دهم شماره 25
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به آدرس الکترونیکی نشریه مراجعه شود