تحلیل نظریه چهارچوب مرجع کنش در سازمان و برایند و نقد آن با توجه به مبانی اسلامی
448 بازدید
محل نشر: کتاب علامه طباطبائی فیلسوف علوم انسانی اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریه چهارچوب مرجع کنش با هدف تلفیق رویکرد اثبات¬گرائی و ایده¬آلیسم در نظریه¬های سازمان توسط سیلورمن مطرح شد. این نظریه به منظور اجتناب از شیء انگاری سازمان و مفاهیم سازمانی با استقبال از رویکرد پدیدار شناسی، تحقق خارجی و عینی سازمان و مفاهیم سازمانی را انکار می¬کند. و با استفاده از روش شناسی تفسیری، پساساختارگرائی و تحلیل گفتمانی، نظریه¬های سازمان را توصیف می¬نماید و آنها را برایندِ تفسیر و برداشت اعضای سازمان در کنش¬های سازمانی قلمداد نموده و با تمرکز بر نظریه زبان و تحلیل گفتمان، معتقد است که اعضای سازمان با درکِ وضعیت¬هایِ خاص به مفاهیم سازمانی معنی می¬بخشند. این نظریه در رویکرد معرفت شناسی به ایده¬آلیسم سوق یافته و معیارِ صدقِ معرفت را هماهنگی با کنش¬های نهادینه شده توسط نسل¬های قبلی برمی¬شمارد، از این¬رو به نظریه تلائم و انسجام¬گروی قائل است. در هستی شناسی نیز به دلیل تمرکز بر رویکرد پدیدار شناختی و روش شناسیِ تفسیری و آنچه در معرفت شناسی اتخاذ نموده به غیرواقع¬گرائی می¬گراید و در انسان شناسی نیز انسان را موجودی با اراده می¬داند. در معرفت شناسی اسلامی ملاک صدق، مطابقت با واقع است؛ و معیار صدق نیز بر مبنا گروی استوار است؛ در هستی شناسی نیز، با پذیرش واقع¬گرائی، قائل به واقعیت نفس الأمری برای محکی قضایا هستند. وانسان در اندیشه اسلامی کاشف اطلاعات و پدیده¬ها است و صرفاً روابط بین پدیده‌ها را کشف می‌کند. روش شناسی اسلامی هر عاملی را در تبیین پدیده‌ها مؤثر نمی‌داند و هرگونه عامل درونی یا بیرونی را به صورت مطلق در تبیین نظریه دخالت نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر عواملی که موجب نسبی شدن پدیده‌ها و نظریه‌ها می‌شوند را فاقد اعتبار دانسته و در روش شناسی و تبیین پدیده‌ها آن‌ها را به بازی نمی‌گیرد. در نتیجه نظریه سیلورمن با جایگزنی مبانی اسلامی، متزلزل گشته و قابلیت تحقق را نخواهد داشت.