بررسی اثربخشی فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی
58 بازدید
محل نشر: همایش ملی اسلام امنیت پایدار و پلیس
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی