تحقق نظام کنترل تعاملی در سیره علوی
56 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این پژوهش با هدف شناسایی و کشف نظام کنترل تعاملی در سیره امام علی(ع) می¬خواهد چگونگی تحقق نظام کنترل تعاملی را در سیره ایشان مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. از این¬رو سؤال اصلی این پژوهش این است: "تحقق نظام کنترل تعاملی در سیره¬ی علوی چگونه است؟" در همین راستا دو سؤال فرعی دنبال می‌شود تا پاسخ مناسبی برای سؤال اصلی بیاید. سؤالات فرعی عبارت است از: نظام کنترل تعاملی در سیره¬ علوی مبتنی بر چیست و دوم عوامل نظام کنترل تعاملی در سیره¬ی علوی چیست؟ این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه¬ای و رجوع به اسناد معتبر و منابع تاریخی، نهج¬البلاغه و شروح معتبر آن اطلاعات لازم را گردآوری کرد و سرانجام با استفاده از روش توصیفی- تحلیل یا به عبارت دیگر روش اجتهادی به تحلیل یافته¬ها پرداخت. این پژوهش به این نتیجه رسید که نظام کنترل تعاملی علوی بر اطلاعاتی مبتنی است که در بستر تعاملات جریان و تداوم می¬یابد. بنابراین دریافت اطلاعات، عرضه اطلاعات و جریان اطلاعات در سیره¬ امام علی(ع) از عوامل تحقق و ایجاد نظام کنترل تعاملی به شمار می‌رود.