راهبردهای ارتقاء سلامت اداری در سیره امام علی(ع)
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه نظارت و بازرسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این پژوهش تلاش میکند تا اقدامات حضرت علی (ع) را در مورد سلامت اداری کشف و استنباط کند. نتایج این پژوهش میتواند سازمانها را در جهت ارتقای سلامت اداری یاری رساند. از این رو این سؤال مطرح میشود که ارتقای سلامت اداری در سیره امام علی(ع) چگونه است. به همین منظور با استفاده از روش کتابخانهای اطلاعات را جمعآوری میکند و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن میپردازد. پس از بررسیها این پژوهش به این نتیجه رسید که امام علی(ع) برای ارتقای سلامت اداری سه نوع راهبرد را مورد توجه قرار میدهد: راهبردهای زمینهای، راهبردهای سازمانی و راهبردهای اجتماعی. راهبردهای زمینهای راهبردهایی از قبیل سلامت در دین، نفس، عقل و خانوادگی را مورد توجه قرار میدهد. راهبردهای سازمانی نیز از طریق راهبردهایی از قبیل گسترش قانونمندی، توسعه و تعالی منابع انسانی، توزیع عادلانه منابع، رعایت شایسته سالاری، ارتقای دانش سازمانی و ایجاد اتحاد و انسجام در سازمان اجرا میشود. راهبردهای اجتماعی نیز به اقدامات افراد و گروههای برون سازمانی تأکید دارد که از طریق امر به معروف و نهی از منکر و یا بازخورهای مردمی در سیره امام علی(ع) قابل مشاهده است.